สพฐ. ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก "เสมาคุณูปการ" 
แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565
ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 คน

                วันที่ 1 เมษายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (อดีตเลขาธิการ กพฐ.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ (อดีตเลขาธิการ กพฐ.) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ข้าราชการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประจำปี 2565 และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของ ศธ. ประจำปี 2564 ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ประจำปี 2565 และมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของ ศธ. ประจำปี 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา