สพฐ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 19 ปี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565       

                วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา สักการะพระพุทธรูปประจํากระทรวง และพระภูมิพระชัยมงคล ถวายจตุปัจจัย ถวายเครื่องไทยธรรม และถวายปิ่นโต ภัตตาหารเพล ต่อมา เลขาธิการ กพฐ. ร่วมรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมา และความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ของ สพฐ. พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรให้แก่บุคลากร สพฐ. ดีเด่น จํานวน 16 ราย พร้อมกล่าวคําอํานวยพรให้กับข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี เลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพฐ. ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน ณ บริเวณลานจอดรถอาคารสามัญ 99 กระทรวงศึกษาธิการ